Vật liệu thử giày da

Vật liệu thử giày da

Nỉ thử nghiệm

Nỉ thử nghiệm

Màng phim PVC

Màng phim PVC