Vải bù trọng


  • Vải bù trọng Polyester     
  • Vải bù trọng 100% Polyester (Type 3)     
  • Vải bù trọng 100% Cotton (Type 1)    
  • Terry Towelling Ballast for Tumble Drying (HLCC guidelines)    
  • Vải bù trọng AATCC Type 1 (Cotton)     
  • Vải bù trọng AATCC Type 3  (Cotton/Polyester)    

Ứng dụng

Thử độ co

  • Dùng trong các thử nghiệm độ ổn định hoặc độ co sản phẩm

Tiêu chuẩn

ISO 6330:2012. EN 26330:1994, M&S, IEC 60456, AWI/Woolmark TM31, AATCC

thử nghiệm dệt may