TruBurst - Thử độ phồng co


Thiết bị thử độ bền nén thủng & Độ ổn định co dãn đàn hồi của vật liệu

Ứng dụng

TruBurst, với phần mềm TestWise Pro, cung cấp tính năng tuyệt hảo để thử độ bền nén thủng  & Độ ổn định co dãn đàn hồi của nhiều loại vật liệu khác nhau 

Tiêu chuẩn

Adidas 4.09

ASTM D3786

ISO 2758 (paper), ISO 13938-2

M&S P27
NEXT TM22
Edana 80.3, Woolmark TM29 , WSP 30.2