Thử xù lông - Thử xước móc

Vật tư dùng Thử xù lông - Thử xước móc

Thử xù lông - Thử xước móc

Vật tư thử nghiệm độ xù lông và xước móc của vải