Thử xù lông - Thử xước móc


  • Cork Liners    
  • Ống cuốn mẫu Moulded Polyurethane Pilling Tubes  
  • Ống cuốn mẫu Felt-covered Tubes   
  • Rolls of 19 mm wide PVC Tape    
  • Xơ Cotton xám  
  • Snagging bars, Snagging rings, Locking rings   

Ứng dụng

  • Dùng trong thử nghiệm độ xù lông vải
  • Dùng thử độ xước móc Nike

Tiêu chuẩn

EN ISO 12945-1, EN ISO 12945-2, EN ISO 12945-3

M&S P18A, M&S P18B, M&S P21A

ASTM D3512, ASTM D4970