Thermaplate - Bền màu ép nhiệt


Thiết bị thử độ ổn định vải dưới tác dụng nhiệt, thử độ bền màu thăng hoa vải, sợi

 

Ứng dụng

Được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, nhà máy nhuộm hoặc hoàn tất vải, ThermaPlate đảm bảo tính linh hoạt giúp cho người sử dụng thử độ ổn định vải dưới tác dụng nhiệt, thừ độ bền màu thăng hoa của vải, sợi và là thiết bị có độ ổn định cao đối với các nhãn hàng và phương pháp thử quốc tế.

Tiêu chuẩn

AATCC 117          AATCC 133

Adidas 5.09

ISO 105 PO1       ISO 105 X11
M&S P10             M&S C13
JIS L 0879            JIS 0850