Sandolab - Nhuộm mẫu / Nhuộm cốc


Sandolab - Nhuộm mẫu / Nhuộm cốc

Ứng dụng

  • Nhiệt độ đồng nhất trên từng cốc nhuộm
  • Không có hiện tượng giảm nhiệt độ trên máy nhuộm khi thay đổi cốc nhuộm
  • Linh hoạt trong nhuộm đẳng nhiệt hay theo quy trình cài đặt
  • Tiết kiệm năng lượng