Quang phổ - Cầm tay

Máy quang phổ cầm tay Ci64

Ci64 - quang phổ cầm tay chính xác nhất của X-Rite với 3 lựa chọn mô phỏng SPIN/SPEX, độ bóng và UV

Máy quang phổ cầm tay Ci62

X-Rite Ci62 portable sphere spectrophotometer