Proview - Thư viện ảnh chuẩn


Thư viện ảnh chuẩn đánh giá mẫu thử

Ứng dụng

Các hình ảnh đánh giá ảnh được tải sẵn vào ProView, có thể được sử dụng để chấm điểm kết quả từ các phương pháp thử nghiệm khác nhau.

Tiêu chuẩn

ASTM D 3939 Mace snagging (9 images)


SnagPod (complies with BS8479:2008 and BHS TM46) (9 images)


BS 5811:1979 & M&S - Woven (5 images)
BS 5811:1979 - Single jersey (5 images)
BS 5811:1979 - Double jersey (5 images)

SM 50 for woven fabrics - Martindale:
- Plain Weave (5 images)
- Twill Black (5 images)
- Twill White (5 images)
- Woven Blanket (5 images)

SM 54 for knitted fabrics - Pilling box:
- Botany Knitted (5 images)
- Double Jersey (5 images)
- Lambwool Knitted (5 images)
- Shetland Knitted(5 images)

M&S Pilling (5 images)

EMPA Pilling Standard Photographs - Woven*:
- W1 (4 images)
- W2 (4 images)
- W3 (4 images)

EMPA Pilling Standard Photographs - Knitted*:
- K1 (4 images)
- K2 (4 images)
- K3 (4 images)

*Used under licence from Swissatest Testmaterialien AG