ProMace - Thử xước móc


Thử xước móc

Ứng dụng

ProMace là thiết bị thử độ bền xước móc an toàn, hiệu quả, chính xác và có độ lặp lại cao nhất hiện nay.

ProMace được thiết kế để xác định độ xước móc của phụ kiện và vải hoàn tất phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D3939 (Mace), JIS L 1058 và VDA 230-220

Tiêu chuẩn

ASTM D3939 (Mace)

JIS L 1058
VDA 230-220