Orbitor - Thử xù lông, thử xước móc


Thử độ bền xù lông và xước móc

Ứng dụng

Orbitor được dùng để thử độ bền xù lông và xước móc của vải dệt kim và dệt thoi một cách đồng nhất và tin cậy nhất.

Phù hợp để thử hàng loạt các tiêu chuẩn và phương pháp thử của các nhãn hàng như BS, ICI, EN, ISO và Woolmark Company.

Tiêu chuẩn

BS 8479 (SnagPod)

EN ISO 12945-1

 M&S P18A, M&S P21A (snagging)
TWC-TM 152