Máy cào lông vải


  • Cấu hình tiêu chuẩn của máy có khổ rộng làm việc vải mở khổ khác nhau từ 1700mm - 2300mm; cấu hình cho xử lý vải khổ ống có sẵn theo máy
  • Các cấu hình khác như 01 hoặc 02 trống kim cào, số trục cào trên mỗi trống từ 24, 28 đến 36 trục
  • Hệ thống hút bụi là cấu hình chuẩn của máy
  • Kiểm soát sức căng vải thông qua hệ thống loadcell và PLC