Martindale - Thử mài mòn, thử xù lông


Thử độ bền mài mòn và xù lông của vật liệu

Ứng dụng

Thiết bị kiểm tra thử độ mài mòn và xù lông, với khả năng thích nghi các ứng dụng đa dạng.

Đây là thiết bị được lựa chọn bởi nhiều phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới và các nhà bán lẻ trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn

Thử mài mòn

Arcadia AG 35                    Arcadia AG32                     Arcadia AG34

AS 2001                                ASTM D4966                       BS 2543

BS 3424-24                          BS 5690:1979                      BS 5690:1988

BS 5690:1991                      BS 8428
EN 13520                              EN 14325                              EN 14465
EN 14605                              EN 343                                  EN 388
EN 530                                  EN 943-2                              EN ISO 12947
IS 12673                                ISO 17704                             ISO 5470-2
IWTO 40                               M&S P19 series                 Next 18 series

 

Thử mài mòn chỉnh sửa

Arcadia AG33                     Arcadia AG61                     Arcadia AG75

EN 13770                              EN 15973                              EN 16094

ISO 17076-2                         ISO 26082-1

 

Thử xù lông

Arcadia AG26                     ASTM D4970                       EN ISO 12945-2

M&S P17                              M&S P18C                           Next TM26

SN 198525                           Woolmark TM196