Kim cào lông


  • Hệ thống kim cào kết hợp áp dụng với vải dệt kim, dệt thoi, len, chăn đắp, vải dệt kim bằng v.v.
  • Các kim cào phù hợp với cả máy cào lông kiểu Châu Âu lẫn Châu Á