Impulse - Thử độ xù lông


Thử nghiệm độ xù lông vải theo nguyên tắc thổi tung

Ứng dụng

Impulse đưa ra tay quay có thể đảo chiều và mẫu thử quay tròn được cải tiến để mẫu được thổi tung trong suốt thời gian thử đảm bảo độ tin cậy, chính xác và tính linh hoạt. 

Tiêu chuẩn

ASTM D3512

ISO 12945-3

JIS L1076
adidas 4.07