Dynawash - Độ bền của mẫu in


Cho các phòng thí nghiệm phải lặp lại nhiều mẫu thử, DynaWash đảm bảo chu trình giặt chuẩn với thời gian giảm thiểu đáng kể.

Ứng dụng

Máy thử độ bền của mẫu in và các vật liệu đính trên hàng dệt may

Tiêu chuẩn

Arcadia Group CA10a

BHS TM 12A,  BHS TM 12B,  BHS TM 12C

BS 7907:2007
M&S C15, M&S P5, M&S P6, M&S P7, M&S P69
NEXT TM 8