Bột giặt - Tiêu chuẩn Mỹ


  • AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent        
  • AATCC 1993 Non-Phosphate Reference Detergent - WOB    

Ứng dụng

  • Bột giặt chuẩn AATCC được xây dựng công thức dựa trên “hiệu quả” bình quân của bột giặt Thương mại thông thường

Tiêu chuẩn

AATCC 124    AATCC 130     ATCC 135     AATCC 143     AATCC 150

AATCC 172    AATCC 179     AATCC 188   AATCC 190     AATCC 61

AATCC 88B    AATCC 88C    AATCC 96