Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu


  • ECE Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) - Without Optical Brightener                    
  • ECE Formulation Phosphate Reference Detergent (B) - Without Optical Brightener                    
  • IEC Formulation Non-Phosphate Reference Detergent (A) - With Optical Brightener                    
  • IEC Formulation Phosphate Reference Detergent (B) - With Optical Brightener                    
  • TAED (Tetra-acetylethylene diamine)     

Ứng dụng

  • Cho thử nghiệm độ bền màu giặt và độ co vải

Tiêu chuẩn

ISO 105-series

ISO 6330:1984, ISO 6330:2012