Bột giặt / Chất tẩy tiêu chuẩn

Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

Bột giặt - Tiêu chuẩn châu Âu

Bột giặt - Tiêu chuẩn Mỹ

Bột giặt thử độ co, độ bền màu Tiêu chuẩn Mỹ

Bột giặt tide original scent

Bột giặt - Tiêu chuẩn nội địa