Bộ thử độ ố vàng


  • Giấy tẩm hóa chất thử
  • Vải kiểm soát quá trình thử  
  • Màng film Polythene không chứa BHT
  • Bộ giá ép mẫu & Tạ
  • Tấm kính

Ứng dụng

  • Để đánh giá khả năng ố vàng của vải, sợi, hàng phụ liệu

Tiêu chuẩn

ISO 105-X18, M&S C20B, TESCO, Next TM43, Arcadia AG16, BHS TM45, Adidas 5.10