Ảnh chuẩn AATCC


  • AATCC Three-Dimensional Crease Appearance Replicas         
  • AATCC Photographs for Single and Double Needle Seams          
  • AATCC Stain Release Replica        
  • AATCC Three-Dimensional Smoothness Appearance (Durable Press) Replicas         
  • ASTM D 3512 Photographic Standards         
  • Full Set EMPA Photographic Standards    

Ứng dụng

  • Dùng để đánh gía các thay đổi bề ngoài của mẫu thử

68373A: Cân mịn của đường may ảnh AATCC
Sự miêu tả:
Thang đo ảnh để đánh giá độ mịn của đường may theo Phương pháp thử AATCC (TM) 88B, Độ mịn của đường may trên vải sau khi giặt lặp lại tại nhà và TM143, Xuất hiện trang phục và các sản phẩm dệt may khác sau khi giặt lặp đi lặp lại. Bao gồm cân đơn và đôi kim. Mục # 68373A

Tiêu chuẩn

Thử độ xù lông

ASTM D 3512                      ASTM D4970                       BS 5811                

M&S P17                             M&S P18B

Woolmark TM 152               Woolmark TM196

 

Thử đường may

AATCC 88B                          EN ISO 15487                      ISO 7770

 

Thử xước móc

ASTM D3939 (Mace)            BS 8479 (SnagPod)

 

Thử dây lem

AATCC 130